Članarine u Turističkim zajednicama

Djelatnosti za koje se plaća članarina

Članak 5. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)

(1) Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja sljedeće djelatnosti, odnosno pruža sljedeće usluge razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

PRVA SKUPINA

49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

49.32 Taksi-služba

49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika

51.10 Zračni prijevoz putnika

52.23 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

55 Smještaj

56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

65.12 Ostalo osiguranje, i to: osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode; osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode; putno zdravstveno osiguranje; turističko osiguranje; osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta; ostala osiguranja turističkih rizika; osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine; osiguranje jamstva (osiguranje jamčevine za paket-aranžmane); osiguranje od otkaza turističkih putovanja

66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima (djelatnosti mjenjačnica)

68 Poslovanje nekretninama

73.11 Agencije za promidžbu, i to: kreiranje promidžbenih kampanja (kreiranje reklama u novinama, časopisima i ostalim medijima, kreiranje reklama na otvorenom prostoru, reklamiranje iz zraka, uređenje štandova i ostalih objekata i prostora) i vođenje marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su usmjerene na privlačenje i zadržavanje kupaca (marketing na mjestu prodaje, oglašavanje izravnom poštom i marketinško savjetovanje)

77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

82.3 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

92 Djelatnosti kockanja i klađenja

93.12 Djelatnosti sportskih klubova

93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

DRUGA SKUPINA

50.3 Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima

52.29 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

61 Elektroničke komunikacije

77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

77.35 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

TREĆA SKUPINA

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

53 Poštanske i kurirske djelatnosti

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

90.01 Izvođačka umjetnost

90.04 Rad umjetničkih objekata

ČETVRTA SKUPINA

45.1 Trgovina motornim vozilima

45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.2 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

60 Emitiranje programa

74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

PETA SKUPINA

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

46.4 Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

46.5 Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

46.6 Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

46.7 Ostala specijalizirana trgovina na veliko

46.9 Nespecijalizirana trgovina na veliko.

(2) Članarinu turističkoj zajednici dužne su plaćati i banke koje imaju odobrenje za rad Hrvatske narodne banke za prihode u bilanci iz skupine »Prihod od provizija i naknada«, a prema stopi za obračun i plaćanje članarine koja je člankom 6. ovoga Zakona propisana za drugu skupinu obveznika plaćanja članarine.

Stope za obračun i plaćanje članarine

Članak 6. Zakona o članarinama u Turističkim zajednicama (NN 52/19)

Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. Zakona o članarinama u Turističkim zajednicama plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Prva skupina0,16150
Druga skupina0,12920
Treća skupina0,09690
Četvrta skupina0,03230
Peta skupina0,01938

Dostava podataka o osnovici za obračun članarine

Članak 13. Zakona o članarinama u Turističkim zajednicama (NN 52/19)

(1) Osobe iz članka 10. ovoga Zakona dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu fizičke osobe zbirni podatak o osnovici za obračun članarine sukladno odredbama članka 7. ovoga Zakona, objedinjeno za sjedište pravne osobe odnosno prebivalište fizičke osobe i za poslovne jedinice.

(2) Podatak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na posebnom obrascu za prijavu podataka za obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ-a) ili putem sustava ePorezna, s time da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima.

(3) Oblik i sadržaj obrasca iz stavka 2. ovoga članka te način dostave podatka iz stavka 1. ovoga članka putem sustava ePorezna ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

(4) Osoba iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici, posebni Obrazac TZ-a čiji oblik i sadržaj ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

Podjeli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Skip to content